Algemene Voorwaarden

Algemene
voorwaarden Relevant Online B.V.

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van
Relevant Online B.V, hierna te noemen: “Relevant Online”, statutair gevestigd
en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer: 65890981.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en  overeenkomsten van
Relevant Online. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als
“Klant”.

2. In deze voorwaarden wordt onder Klant verstaan iedere (rechts-)persoon
tot wie Relevant Online zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan
Relevant Online aanbiedingen/offertes richt of een opdracht verstrekt,  c.q. degene met wie Relevant Online een
overeenkomst aangaat of in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene
voorwaarden af te wijken. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van
de tussen partijen gesloten overeenkomst indien beide partijen dat
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene
voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Het door de Klant zonder commentaar accepteren en
behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is
verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

7. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig
blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele
algemene voorwaarden aan. Partijen treden met elkaar in overleg teneinde een
nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen.

8. In geval van strijdigheid van bepalingen in  onderstaande documenten, geldt de volgende
rangorde;

1. de overeenkomst.

2. de eventuele bijlagen.

3. deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Indien een aanbod van Relevant Online wordt aanvaard,
dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van
Relevant Online, dan wel op het moment dat Relevant Online met instemming van
de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Mondelinge afspraken binden Relevant Online pas nadat
deze schriftelijk door Relevant Online zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van
Relevant Online zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van
14 dagen, tenzij Relevant Online reeds bij het doen van de aanbieding, offerte
of prijsopgave anders aangeeft. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod
bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, dan heeft Relevant Online het
recht het aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.

2. De door Relevant Online gehanteerde prijzen alsmede de
in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend
– bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde
derden.

3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures,
catalogi, tekeningen, modellen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen,
zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde
afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende
intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Relevant
Online, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Relevant Online niet worden
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

6. Relevant Online kan niet aan haar offertes of
aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

 

ARTIKEL 5: UITVOERING OVEREENKOMST

1. Relevant Online zal de overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft Relevant Online het recht voor bepaalde
werkzaamheden derden in te schakelen.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Relevant Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Relevant Online worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Relevant Online zijn verstrekt, heeft Relevant Online het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in
rekening te brengen.

4. Relevant Online is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat Relevant Online is uit gegaan van door de Klant verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Relevant Online kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door Relevant Online of door Relevant Online
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.

6. De Klant vrijwaart Relevant Online voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Relevant Online
toerekenbaar is. Indien Relevant Online uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Relevant Online zowel buiten als
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Klant in dat
geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Relevant Online, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Relevant Online en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Klant.

 

ARTIKEL 6: AANPASSING OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt
gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Relevant Online zal de Klant zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Relevant Online de Klant
hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal
Relevant Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

ARTIKEL 7: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een
opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Relevant Online haar
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij
derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3. Wanneer Relevant Online verwacht haar verplichtingen
niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt zij de Klant daarvan
zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4. Relevant Online is bevoegd om – ter zake de nakoming
van financiële verplichtingen van de Klant – vooruitbeta¬ling of zekerheid van
de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

5. Overschrijding door Relevant Online van een
levertermijn als is bedoeld in artikel 6.2 van onderhavig artikel kwalificeert
niet als een aan Relevant Online toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt
niet de ontbinding van de overeenkomst door de Klant, en heeft aldus evenmin
als gevolg dat Relevant Online aansprakelijk is voor de vergoeding van
eventueel door de Klant als gevolg van de feitelijke langere levertermijn
geleden schade.

 

ARTIKEL 8: VOORTGANG OVEREENKOMST

1. Relevant Online kan niet eerder verplicht worden met
de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor
noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen
(termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen
de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken
buiten de schuld van Relevant Online niet normaal of zonder onderbreking kan
geschieden, is Relevant Online gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan
de Klant in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9: HONORARIUM

1. Relevant Online en de Klant kunnen een vast honorarium
overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke
bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het
geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.

2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te
komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van
het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de
exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.

3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium
niet heeft plaats gevonden is Relevant Online bevoegd deze vast te stellen op
basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee
maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht
worden.  

 

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van
alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit
uit de aard van de informatie.

2. De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet
kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Relevant Online.

3. De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet voor
een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door Relevant Online is verstrekt en
zal haar op geen andere wijze toepassen dan door Relevant Online is aangegeven.
De Klant zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke
informatie bevatten van Relevant Online.

4. De Klant is verplicht om zijn werknemers en door hem
ingeschakelde derden zoals agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze
– kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden
tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Klant, voorafgaand aan het
verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

5. In geval van overtreding van één of meer
verplichtingen uit dit artikel is de Klant aan Relevant Online een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding per dag dat een
overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Relevant Online
op volledige schadevergoeding conform de wet.

6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na
beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door
de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
Relevant Online, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de
opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd, duidelijk en volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming
te bevatten, zodat Relevant Online in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Relevant Online de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor
de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Relevant Online slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

4. Het indienen van een klacht schort nimmer de
betalingsverplichtingen van de Klant op.

5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan
de gestelde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op behandeling van
de klacht of schadeloosstelling.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is,
dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Relevant Online daardoor gevallen, integraal voor rekening van
de Klant.

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de door Relevant Online verleende diensten,
rusten bij Relevant Online. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere
inbreuk daarop onthouden.

2. Alle door Relevant Online verstrekte documenten zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet
toegestaan om informatie verkregen van Relevant Online openbaar te maken of te
verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking
schriftelijk is toegestaan door Relevant Online.

3. Alle door Relevant Online geleverde documenten ter
vervulling van het project, blijven eigendom van Relevant Online. Na afloop of
opzegging van het contract kan Relevant Online de Klant verzoeken deze
documenten te vernietigen of te retourneren.

4. De Klant vrijwaart Relevant Online voor alle
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op
de door haar aan Relevant Online ter beschikking gestelde informatie en
documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

5. Relevant Online behoudt het recht de bij de uitvoering
van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant bij derden terecht
komt.”

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

1. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door de Klant aan Relevant Online in het kader van de totstandkoming en
de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Relevant Online
steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de
verstrekte gegevens. Relevant Online is niet aansprakelijk voor aanspraken van
de Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de
Klant aan Relevant Online onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan
wel met door de Klant aan Relevant Online niet tijdig gemelde wijzigingen van
de verstrekte gegevens.

2. Iedere aansprakelijkheid van Relevant Online alsmede
van haar werknemers en de door Relevant Online bij de uitvoering van de
opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Relevant Online wordt uitgekeerd, inclusief het door Relevant Online te dragen
eigen risico.

3. In het geval de in artikel 13.2 bedoelde
beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Relevant Online in een
specifiek geval geen dekking  verleent,
is de aansprakelijkheid van Relevant Online alsmede van haar werknemers en de
door Relevant Online bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen,
beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de
ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte
honorarium.

4. De Klant vrijwaart Relevant Online voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Relevant Online
toerekenbaar is.

5. Relevant Online is nimmer aansprakelijk voor schade
welke door de Klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste,
onvolledige of ontijdige door de Klant verstrekte inlichtingen.

6. Relevant Online is nimmer aansprakelijk voor welke
schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Relevant Online gebruikte
software of andere computerprogrammatuur.

7. Relevant Online 
is  nimmer  aansprakelijk voor  welke 
schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Klant
aan Relevant Online verzonden (email)berichten Relevant Online niet hebben
bereikt.

8. Relevant Online is niet aansprakelijk voor schade in
de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die
ontstaan is bij de Klant.

9. Relevant Online is niet aansprakelijk voor
beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of
woord gegevens in enigerlei vorm die door haar of namens de Klant ter
beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Klant door derden zijn
vervaardigd.

10. De aansprakelijkheid van Relevant Online uit hoofde
van deze overeenkomst is in ieder geval beperkt tot een bedrag naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs
en zal in ieder geval niet meer bedragen dan het door Relevant Online gefactureerde
bedrag.

11. Adviezen die door Relevant Online worden verstrekt,
zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op
resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van
adviezen. Relevant Online is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve
niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

12. Relevant Online aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale
informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Klant of de door hem
ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid
te controleren.

13. Relevant Online aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of
multimedia-uitingen.

14. Relevant Online aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar
geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde
gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers,
gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

15. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde
informatie, freeware en shareware wordt door Relevant Online geen enkele
aansprakelijkheid genomen. Relevant Online aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het
juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Relevant Online aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facuur schorten de
betalingsverplichting niet op.

2. De Klant verricht de aan Relevant Online verschuldigde
betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de
overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan
Relevant Online heeft verstrekt. De Klant is niet gerechtigd betaling van
facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

3. Indien de Klant tekortschiet in zijn verplichting tot
het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de klant
zonder nadere ingebrekestelling van Relevant Online direct in verzuim en alsdan
bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de
wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Relevant Online op
de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5. Relevant Online heeft het recht de door Klant gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. Relevant Online kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst. Relevant Online kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

ARTIKEL 15: INCASSOKOSTEN

1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Relevant Online, dan
komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten
aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de
werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de
Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van
het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde
factuurbedrag.

2. Indien Relevant Online aantoont hogere kosten gemaakt
te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Klant het meerdere eveneens
aan Relevant Online verschuldigd.

3. De Klant is voorts aan Relevant Online alle door
Relevant Online gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de
werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een
gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze
gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten
onredelijk hoog zijn, en tenzij Relevant Online in een gerechtelijke procedure
bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

 

ARTIKEL 16: COMMUNICATIE

1. In het geval de Klant enig digitaal bericht aan
Relevant Online heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht
Relevant Online heeft bereikt indien de Klant een bevestiging van de ontvangst
daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op
aanvraag van de Klant, door Relevant Online verstrekte informatie, is
vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Relevant Online gegeven
advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover
uit mededeling van Relevant Online het tegendeel blijkt of het een op de
persoonlijke situatie van de Klant toegespitst advies betreft.

3. Totdat de Klant een adreswijziging aan Relevant Online
heeft bekend gemaakt, mag Relevant Online erop vertrouwen dat de Klant
bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres,
waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Relevant Online behoudt zich de eigendom van de in het
kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het
tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Relevant Online heeft voldaan. Die
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs,
vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met
de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van  eventuele schadevergoeding wegens
tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Klant.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen
door de Klant niet worden doorverkocht.

3. Ingeval Relevant Online een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden,
onverminderd het recht van Relevant Online vergoeding van schade, gederfde
winst en interest te vorderen.

4. De Klant is verplicht Relevant Online terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden
op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 18: BUITENGEBRUIKSTELLING

1. Relevant Online heeft het recht geleverde producten
en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting aan
Relevant Online niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene
voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2.  Relevant Online
activeert het product en haar dienst zodra de Klant zijn verplichting is
nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst
heeft voldaan.

 

ARTIKEL 19: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

1.  Indien Relevant
Online aan de Klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking
heeft gesteld is de Klant gehouden het geleverde op verzoek van Relevant Online
binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende
kosten voor zijn rekening.

2.  Indien de
Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Relevant Online het recht
de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging,
op opdrachtgever te verhalen.

 

ARTIKEL 20: OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Relevant Online bevoegd
zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst
te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de
overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
Klant gehouden diens verplichtingen jegens Relevant Online tot aan dat moment
te voldoen. Alle tot dan toe door Relevant Online gemaakte kosten zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.  

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van
overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie,
binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting
door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen
door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur¬verschijnselen,
onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Relevant Online, diens
toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis
zijn ingeschakeld.

 

ARTIKEL 21: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

1. Relevant Online is bevoegd de overeenkomst te allen
tijde schriftelijk op te zeggen.

2. Bij overeenkomsten met een looptijd van één jaar of
korter kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer
dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Klant een
opzegtermijn van vier maanden in acht te nemen.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
de Klant, heeft Relevant Online recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Relevant Online
zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant in dat geval gehouden tot betaling van
de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder
voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Klant.

4. Relevant Online is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Relevant Online ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant  de verplichtingen niet zal nakomen.

– de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– indien door de vertraging aan de zijde van de Klant
niet langer van Relevant Online kan worden gevergd dat zij de  overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.

5. Voorts is Relevant Online bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Relevant Online kan worden gevergd.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Relevant Online op de Klant 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Relevant Online de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.

7. Indien Relevant Online tot opschorting of ontbinding
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is
Relevant Online gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, 
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. Indien de Klant 
zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Relevant Online gerechtigd
de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door Relevant Online zal Relevant Online in overleg met de Klant  zorg dragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Relevant Online
extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant  in rekening 
gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde
termijn te voldoen, tenzij Relevant Online anders aangeeft.

11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance
van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het
beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Relevant Online vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Relevant
Online op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12. Indien de Klant een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of  gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor
de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Klant  in rekening worden gebracht.

13. Als een Klant wijzigingen wenst in de uitvoering van
een verstrekt project of opdracht is Relevant Online hier niet toe verplicht.
Relevant Online heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat
geval is de Klant aansprakelijk voor de door Relevant Online geleden schade, onder
meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 22: GESCHILBESLECHTIGING EN TOEPASSELIJK RECHT

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Relevant Online
en de Klant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
Rechtbank te Utrecht, zulks ook indien de Klant een niet in Nederland
gevestigde partij is. Behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze
keuze in de weg zouden staan.

2. Relevant Online blijft echter bevoegd de Klant te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter .

3. Op elke overeenkomst tussen Relevant Online en de
Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Indien op de overeenkomst tussen Relevant Online en de
Klant een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de
Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de
bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent
dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht
bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij
partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal
mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige
voorwaarden.

 

ARTIKEL 23: WIJZIGING VOORWAARDEN

Relevant Online is bevoegd wijzigingen in onderhavige
voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde
voorwaarden, al dan niet elektronisch, door Relevant Online aan de Klant.